Μεθοδολογία

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας και έρευνας, η ομάδα του The MindMap School δημιούργησε την πρωτότυπη και καινοτόμα μεθοδολογία TMS, η οποία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IATEFL (26/2/2017) με στόχο την εκπαίδευση καθηγητών σε διεθνές επίπεδο πάνω στην δημιουργία πολυαισθητηριακων και ολιστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Η μεθοδολογία TMS βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:


Η ακαδημαϊκή επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί ή δεν έχει καμία αξία χωρίς την συναισθηματική ισορροπία.  Μέσα από ομαδοσυνεργατικες δραστηριότητες, όπως θεατρικό εργαστήρι αυτοέκφρασης, εργαστήρια ενσυναίσθησης και διαχείρισης συγκρούσεων, την τέχνη και τη φύση-forest school,το όραμα του The MindMap School είναι να δημιουργήσει μια δυναμική ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία που καλλιεργεί ταυτόχρονα την αυτονομία του κάθε μαθητή αλλά και την ενεργό συμμετοχή του σε ομάδα.

Στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι 8 τύποι πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει και επεξεργάζεται την πληροφορία είναι διαφορετικός. Συνεπώς, σε κάθε μάθημα ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και σχεδιάζονται διαδραστικές δραστηριότητες βάσει του μαθησιακού προφίλ και των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή.

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται εξατομικευμένα με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, τις προκλήσεις και τα ταλέντα του. Μετά από αξιολόγηση, σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να ξεκλειδώσουν το δυναμικό του κάθε μαθητή.