Η ακαδημαϊκή επιτυχία δεν μπορεί να επιτευχθεί ή δεν έχει καμία αξία χωρίς την συναισθηματική ισορροπία.  Μέσα από ομαδοσυνεργατικες δραστηριότητες,

Στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι 8 τύποι πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. Ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται εξατομικευμένα με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή, τις προκλήσεις και τα ταλέντα του.